eWings – Privacy Policy & Cookie policy

Privacy Policy

1. Deze privacy policy zet de privacypraktijken van eWings met betrekking tot de Website uiteen (hierna: de ‘Privacy Policy’). Aangezien wij er ons toe verbinden om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen,
zullen wij in deze Privacy Policy uitleggen hoe wij uw persoonsgegevens zullen behandelen en dit in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG 2016/679), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en
geüpdatet, en in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement (hierna de ‘Privacy Wet’). Deze Privacy Policy laat ons toe om open en transparant te zijn zodat u betekenisvolle keuzes kunt maken met
betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens.

2. Door het gebruik van onze Website en/of onze Diensten, erkent u dat u deze Privacy Policy zorgvuldig heeft gelezen en dat u hiermee zonder voorbehoud instemt. Wij behouden ons het recht voor om de Privacy Policy regelmatig te
wijzigen volgens ons eigen inzicht. Het is dus aangeraden deze Privacy Policy regelmatig te bekijken.

3. Hou er rekening mee dat we zogenaamde cookies of gelijkaardige technologie kunnen gebruiken als deel van de Website en/of de Diensten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geplaatst worden op de harde schijf van een toestel, en
die bepaalde informatie bevatten, waaronder soms persoonsgegevens.

4. Uw persoonsgegevens zullen worden verzameld en verwerkt door eWings nv, een Belgische vennootschap met zetel in Prins Boudewijnlaan 24E, B-2550 Kontich en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer
0898.963.633.

5. Deze Privacy Policy werd laatst bijgewerkt op 29/03/2021.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan onze Privacy Policy. De meest recente versie van onze Privacy Policy zal steeds beschikbaar zijn op onze Website.

Door onze Website te gebruiken, geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de in deze Privacy Policy aangegeven doeleinden.

Onze Privacy Policy verduidelijkt:

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld
 • Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en met wie deze kunnen worden gedeeld
 • Uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen diverse persoonsgegevens:
 • Persoonsgegevens die u ons geeft: Bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u deze gegevens invult in het contactformulier en alle bijkomende informatie naar aanleiding van het aankopen van
  diensten.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen door uw gebruik van onze Website of diensten:

   

  • Loginformatie: wij bewaren sommige gegevens in serverlogs zoals, maar niet beperkt tot:

    

   • Internet Protocol-adres;
   • Browserinformatie;
   • De externe website die u doorstuurde; 
   • De pagina’s die u bezocht op onze Website;
   • Het tijdstip en de datum van iedere pagina die u bezocht;
   • Details over hoe u onze diensten gebruikt.
  • Apparaatinformatie: we kunnen apparaatspecifieke gegevens verzamelen bv. serienummer, hardwaretype, versie etc.
  • Lokale opslag: met gebruik van browser-webopslag, applicatiegegevenscaches en andere mechanismen op uw apparaat kunnen wij gegevens verzamelen en opslaan (met inbegrip van persoonsgegevens)
  • Cookies: wij gebruiken cookies om onze bezoekers te identificeren, om aangepaste voorkeursinstellingen te onthouden (bv. cookievoorkeur). Zie het onderdeel “Cookie policy” op deze pagina voor meer informatie.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten aan te bieden, te onderhouden, te beschermen, te promoten en te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om
  de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.
 • Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om met u te communiceren, met name door feedback te geven over vragen die u stelde via het contactformulier, om te antwoorden op uw sollicitaties en om het gebruik van onze diensten
  aan u te promoten op de Website.

Wat en waarom wij gegevens verwerken

Wanneer u de Website en/of Diensten gebruikt, verwerken we persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Zulke persoonsgegevens omvatten:

 • Wanneer? Gebruik van Diensten, ons contacteren, offerte aanvragen, gebruik van Website
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Verwerking van aanvraag
 • Wettelijke grondslag? Gerechtvaardigd belang
 
 • Wanneer? Inschrijven voor nieuwsbrief, downloaden van whitepapers, aanvragen van folders of informatie
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen
 • Wettelijke grondslag? Toestemming
 
 • Wanneer? Gebruik van live chat op website
 • Welke? Identificatiegegevens
 • Waarom (doel)? Nasturen van gerelateerde informatie en aanvullingen
 • Wettelijke grondslag? Toestemming

6. In principe verkrijgen wij de hierboven genoemde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Naast de bovengenoemde doeleinden kunnen wij uw persoonlijke gegevens ook verwerken

7. Om u op een gepersonaliseerde en efficiënte manier te voorzien van de informatie over producten en diensten die u aanvraagt, hetzij via de Website, e-mail, telefoon of sociale media kanalen.

8. Om uw persoonsgegevens te verwerken zodat wij de Diensten kunnen verstrekken.

9. Voor direct marketing doeleinden, d.w.z. om u te kunnen voorzien van gerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere advertenties van ons of onze geselecteerde partners.

10. Voor het uitvoeren van statistische analyses om onze Website en/of Diensten te verbeteren, of het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

11. Om te verstrekken aan een financiële instelling of betalingsdienstaanbieder, om uw financiële instelling en de betalingsdienstaanbieder in staat te stellen aan hun wettelijke verplichtingen te voldoen.

12. Om over te dragen aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs van mogelijke misdrijven of indien er gegronde verdenkingen bestaan van een onrechtmatige daad of misdrijf door u gepleegd door middel van uw
registratie bij of gebruik van de Website of de Diensten.

13. In het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door een derde partij, zelfs indien die derde zich buiten de EER bevindt.

14. Als en wanneer uw registratie op de Website of gebruik van de Website of Diensten kan worden beschouwd (a) als een schending van de voorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of enig ander recht van een derde partij, (b)
een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Diensten, (c) een gevaar voor de Website of Diensten of systemen van ons of van onze onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware, of enige
andere vorm van kwaadaardige code, of (d) op welke manier dan ook illegaal of onrechtmatig, discriminerend of beledigend is, mogen wij uw gegevens verwerken in het belang van onszelf, onze partners of derden.

Met wie wij gegevens delen

15. Met uw toestemming: Wij zullen uw persoonsgegevens enkel met uw toestemming met andere vennootschappen delen – te onderscheiden van eWings – Houd er rekening mee dat de sociale media-aanbieder uw persoonsgegevens kan
verzamelen, indien u op een sociale mediaknop drukt. In dat geval zal de privacy policy van die aanbieder van toepassing zijn.

Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonsgegevens delen om te voldoen aan eender welke van toepassing zijnde wet of regulering of om tegemoet te komen aan een bevel van een bevoegd toezichthoudend orgaan.

Met entiteiten die persoonsgegevens voor ons verwerken: Deze entiteiten mogen de persoonsgegevens enkel verwerken op onze instructie en om de doeleinden die noodzakelijk zijn om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Deze
entiteiten zijn evenzeer gebonden door de Privacy Wet.

16. Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen
verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.

17. Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie en verkoop van producten en
diensten op maat te organiseren.

Waar wij gegevens verwerken

18. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.

19. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en
integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.

20. Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

 • Welke? MAILCHIMP
 • Land buiten EER? USA
 • Wettelijk doorgeefmechanisme? US – EU Privacy Shield

Hoe wij gegevens verwerken

21. Wij zullen ons uiterste best doen om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante
manier verwerken. Wij zullen ons uiterste best doen om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.

22. Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Privacy Policy vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de
intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd, zullen wij uw persoonsgegevens
verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.

23. Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons
personeel of personeel van onze externe verwerkers is alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

Uw rechten

24. U heeft het recht om toegang te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet
behandeld.

25. U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Als u zich heeft geregistreerd op onze Website, kunt u veel van deze gegevens zelf corrigeren via
uw profiel. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.

26. U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar hello@ewings.be, of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing).

27. U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacy Policy worden uiteengezet of als u uw toestemming voor
de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke
bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.

28. In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn
voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.

29. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet
rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.

30. Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een
gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan
wordt uitsluitend beoordeeld door ons.

31.Wij zullen in geen geval persoonsgegevens met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of persoonsgegevens over gezondheid of iemands seksueel leven
verwerken.

32. Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar hello@ewings.be. In dit verzoek moet duidelijk
worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u
onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de
aanvraag inwilligen.

33. Als u een klacht of vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres hello@ewings.be. Blijft u
ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Cookie Policy

Welke partijen zijn er?

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder: ‘eWings, met zetel in Prins Boudewijnlaan 24E, B-2550 Kontich, België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0898.963.633. ‘Gebruiker’, ‘je’ of ‘jij’:
iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met eWings via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. ‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische
communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

Wat is een cookie?

Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Hierbij wordt er gebruik
gemaakt van zogenaamde functionele cookies, die het gebruik van de website voor jou als bezoeker beter maakt. En niet-functionele cookies voor het verzamelen van statistieken van onze bezoekers, om daarmee onze website te
verbeteren naar de toekomst. Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Cookies bevatten gewoonlijk de naam van de website waar het cookie vandaan komt, hoe lang het cookie op uw apparaat zal blijven, en een waarde, wat meestal een willekeurig gegeneerd uniek nummer is.

Sommige cookies zullen worden verwijderd zodra u de website verlaat (de zogenaamde ‘sessiecookies’), andere cookies zullen op uw computer of mobiel apparaat bewaard blijven en zullen ons helpen om u te identificeren als een
bezoeker van onze website (de zogenaamde ‘permanente cookies’).

Informatie over gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze
website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren (persoonlijke gegevens). Zij helpen ons enkel de werking van onze
website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën
op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Gelieve onze Privacy Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de website. Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via hello@ewings.be. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

Waarom gebruiken wij cookies?

Op onze website worden cookies voor diverse doeleinden gebruikt. 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en om uw surfgedrag in kaart te brengen (bv. de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd die u op die pagina doorbracht). Cookies maken onze website
gebruiksvriendelijker en staan ons toe om onze website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en ervaringen op de website op te drijven. Wij
gebruiken bijvoorbeeld cookies om uw taalvoorkeuren te onthouden.

Wij gebruiken ook cookies om op anonieme wijze samengevoegde statistieken te verzamelen die ons toelaten om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en hoe wij onze diensten kunnen verbeteren.

Welke cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken first party cookies en third party cookies :

 • First party cookies zijn cookies die door de website zelf worden gecreëerd. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te optimaliseren.
 • Third party cookies zijn cookies die gecreëerd zijn door andere partijen (en dus niet door de website). De enige gebruikte third-party cookies op onze website dienen voor Google Analytics. Google Analytics is Googles analytische tool die ons helpt te begrijpen hoe u met onze website omgaat. De tool kan een reeks cookies gebruiken om informatie te verzamelen en om gebruikersstatistieken over de Website te rapporteren zonder
  individuele bezoekers aan Google persoonlijk kenbaar te maken. Het voornaamste cookie dat door Google Analytics wordt gebruikt, is het ‘_ga’ cookie.

Er kan een verder onderscheid gemaakt worden tussen de volgende types cookies: 

Noodzakelijke of functionele cookies Deze zijn noodzakelijk voor de werking van onze website. Deze omvatten bijvoorbeeld cookies die het mogelijk maken om in te loggen. Deze cookies ‘onthouden’ de
keuzes die je maakte op onze website (bv. taalvoorkeur), wat de website gebruikersvriendelijker maakt en de gebruikerservaring bevordert.

Analytische cookies / prestatiecookies: Deze cookies laten ons toe om ons webverkeer te analyseren, het aantal gebruikers van onze website te bekijken en te zien hoe bezoekers op onze website navigeren.

Hieronder kan je een overzicht vinden van functionele en niet-functionele cookies, die gebruikt worden op onze website:

Cookie _ga
Tijd 730 dagen
Type Analytisch
Beschrijving

Google Analytics: bijhouden van statistieken.

Functionele cookie: indien enkel functionele cookies aanvaard worden, dan wordt de data geanonimiseerd verzameld.

Cookie _gat_UA-8269781-5
Tijd 10 minuten
Type Analytisch
Beschrijving Google Analytics: voor het bijhouden van statistieken. 
Cookie _gid 
Tijd 1 dag
Type
Analytisch
Beschrijving Google Analytics: bijhouden van statistieken door het opslaan en bijwerken van een unieke waarde van elke bezochte pagina.
Cookie cookie consent_status
Tijd 6 maanden 
Type
Functioneel
Beschrijving Gekozen cookie-instellingen op de website.

Hoe kan ik mijn cookies beheren?

Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in je browser. Om cookies in te schakelen moet je de volgende handelingen uitvoeren:

Microsoft Internet Explorer/Edge

 1. In Internet Explorer of Edge, klik op ‘Internetopties’ in het menu ‘Extra’
 2. Op het tabblad ‘Privacy’, verplaats de instellingen- schuifknop naar ‘laag’ of ‘accepteer alle cookies’ (instelling boven ‘medium’ schakelt cookies uit)
 3. Klik op ‘OK’

Mozilla Firefox

 1. Klik op de menuknop en selecteer Opties.
 2. Selecteer het paneel Privacy & Beveiliging.
 3. Hier kunt u uw instellingen voor Verbeterde bescherming tegen volgen, waaronder cookies, bekijken en aanpassen.

Google Chrome

 1. Open Chrome op uw computer.
 2. Klik rechtsboven op Meer. Instellingen.
 3. Klik onder ‘Privacy en beveiliging’ op Site-instellingen.
 4. Klik op Cookies.
 5. U kunt nu het volgende doen: Cookies inschakelen: Zet de schakelaar naast ‘Geblokkeerd’ op ‘Aan’.

Safari

 1. Klik op het pictogram ‘Cog’ bovenaan in uw browservenster
 2. Selecteer de ‘Voorkeur’ optie
 3. Klik op ‘Beveiliging’, vink dan de optie die zegt: ‘Blokkeer cookies van derden en reclame cookies’ uit
 4. Click ‘Save’

Bij vragen over dit cookiestatement of de privacy policy van eWings, kan je steeds contact opnemen met hello@ewings.be.

Schrijf je in op onze newsletter.

en krijg maandelijks:

- een update over eWings

- info over nieuwe mogelijkheden binnen onze e-commerceoplossing

- een unieke e-commercetip

- en nog veel meer... 

Interesse in e-commerce en Magento 2? Schrijf je dan nu in

Bedankt voor je inschrijving!